Regulamin sprzedaży

POSTANOWIENIA WSTĘPNE.

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży gotowych projektów architektonicznych oferowanych przez Sprzedającego: Biuro Projektowe ARCHIPORTAL Katarzyna Maciejewska, 54-701 Wrocław, ul. Stanisława Bąka 9 NIP: 899-217-64-49, a Kupującym, którym może być dowolna osoba fizyczna lub prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika w jego aktualnym brzmieniu.

1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA.

Zamówienia można składać:

 • wysyłając wypełniony formularz zamówienia z naszej strony internetowej, www.archiportal.pl
 • zamawiając telefonicznie pod numerem tel. +48 603 30 61 61
 • wysyłając e – mail na adres biuro@archiportal.pl
 • zamawiając w jednym z naszych przedstawicielstw na terenie całego kraju,
 • zamawiając na dowolnym portalu internetowym prezentującym nasze projekty
 • projekt można również zakupić w siedzibie firmy po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu.

Sprzedający w ciągu jednego dnia roboczego potwierdzi przyjęcie zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną i uzgodni szczegóły dostawy.

Realizowane będą jedynie zamówienia z podanym numerem telefonu kontaktowego, umożliwiającym weryfikację zamówienia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz w święta są rozpatrywane pierwszego dnia roboczego po tych dniach. Jeżeli zamówiony projekt jest chwilowo niedostępny lub jest w fazie koncepcyjnej, zamawiający zostanie poinformowany o możliwym terminie dostawy. Jeżeli zamawiający go zaakceptuje, zamówienie zostanie przyjęte do realizacji. Zamawiając projekt należy podać dokładną nazwę projektu oraz jego wersję (podstawowa lub odbicie lustrzane).

2. KOSZTY DOSTAWY

Koszty dostawy pokrywa Sprzedawca (w granicach kraju).

Należność za zamówiony projekt Zamawiający może uregulować w następujący sposób:

 • przy odbiorze przesyłki (przesyłka za pobraniem),
 • przelewem (przedpłatą na konto bankowe). W przypadku płatności przelewem zamówiony projekt zostanie wysłany do Klienta po wpłynięciu należności na wskazane konto,
 • gotówką w siedzibie firmy – osobisty odbiór projektu.

3. TERMIN REALIZACJI

Na termin realizacji zamówienia składa się: termin przygotowania i wysyłki projektu przez nasze biuro (zwyczajowo od jednego do trzech dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia) oraz czas dostawy przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

Po nadaniu przesyłki właściwemu przewoźnikowi, czas dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźników, czyli Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Biuro Projektowe Archiportal Katarzyna Maciejewska nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje spowodowane opóźnieniem dostawy lub zagubieniem przesyłki przez firmę przewozową. W przypadku zagubienia przesyłki lub innego przypadku losowego prowadzone będzie dochodzenie u firmy przewozowej. Odbierając przesyłkę zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń i czy zawiera komplet zamówionej dokumentacji projektowej. Wszelkie zastrzeżenia co do uszkodzeń lub kompletności zamówionej dokumentacji należy zgłosić w terminie 1 dnia od dnia odebrania przesyłki pod rygorem utraty prawa powoływania się na te zarzuty w późniejszym terminie.

Na życzenie zamawiającego Biuro Projektowe Archiportal Katarzyna Maciejewska wydaje bezpłatną, pisemną zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie z zastrzeżeniem, że musi je wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia. Spis planowanych zmian można podać w chwili składania zamówienia lub w dowolnym okresie po otrzymaniu dokumentacji projektowej.

Na życzenie klienta do projektu może zostać dołączony odpłatnie kosztorys, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym.

4. WARUNKI ZWROTU PROJEKTU

 1. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży na odległość (telefonicznie lub przez Internet) może od niej odstąpić bez podania przyczyny (Ustawa z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania rzeczy.
 2. Formularz Oświadczenia dołączony jest do każdego sprzedawanego bezpośrednio za pośrednictwem naszego serwisu projektu gotowego, bądź można go pobrać tutaj: Formularz odstąpienia od umowy.
  Uwaga: Kupując projekt naszego autorstwa za pośrednictwem innego portalu/sprzedawcy kupujący, umowę sprzedaży zawiera z tymże portalem/sprzedawcą, nawet jeżeli wysyłka projektu następuje z naszej firmy i nasza firma jest podmiotem wystawiającym fakturę VAT. W takim przypadku chęć odstąpienia od umowy sprzedaży/zwrotu projektu powinna nastąpić w miejscu, w którym zostało złożone zamówienie i w tym miejscu powinny być ustalane warunki zwrotu projektu.
 3. Forma zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy sprzedaży może być dowolna: telefoniczna, drogą elektroniczną lub pisemną na adres naszego biuro.
 4. W momencie zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy Biuro Projektowe ARCHIPORTAL Katarzyna Maciejewska zobowiązane jest do wysłania Kupującemu drogą elektroniczną lub pocztową faktury korygującej, którą Kupujący zobowiązany jest dołączyć, z własnoręcznym podpisem, do odsyłanego projektu. Za projekty, do których Kupujący nie dołączy podpisanej faktury korygującej, należność nie zostanie zwrócona.
  W momencie zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do przedstawienia numeru faktury zakupowej, wystawionej przez naszą firmę.
  Zwroty projektów gotowych zakupionych u innego Sprzedającego nie będą przyjmowane.
 5. W momencie otrzymania przez Kupującego faktury korygującej do zakupionego projektu, ma on 14 dni na odesłanie produktu do siedziby naszej firmy.
 6. Koszty przesyłki zwracanego projektu gotowego ponosi Kupujący.
 7. Zwracany projekt gotowy musi być oryginalny, oryginalnie zszyty i kompletny, nie może zawierać widocznych śladów użytkowania (śladów adaptacji czy podpisów ewentualnego architekta adaptującego). Kupujący dołącza oświadczenie o nie kopiowaniu dokumentacji (Formularz odstąpienia od umowy) W przypadku nie spełnienia tych warunków należność za projekt nie zostanie zwrócona.
  Uwaga: Wraz ze zwracanym projektem gotowym Kupujący zobowiązany jest do zwrotu wszystkich gratisów, jakie otrzymał od Sprzedającego wraz z zakupionym projektem (katalogi, kosztorysy, tablice i dzienniki budowy).
 8. W momencie otrzymania przez Sprzedającego zwróconego projektu, wraz z podpisaną fakturą korygującą, formularzem odstąpienia od umowy i ewentualnymi gratisami, Sprzedający ma obowiązek zwrócenia całej należności za projekt gotowy, w ciągu 2-3 dni roboczych, na numer konta wskazany przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy lub drogą elektroniczną.
  W przypadku zwrotu należności za projekt poprzez przekaz pocztowy (na prośbę Kupującego), Sprzedający ma obowiązek odesłania należności w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania zwracanego projektu gotowego. W takim wypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny, faktyczny termin otrzymania należności przez Kupującego.
 9. UWAGA: zwrotowi nie podlegają dodatki (kosztorysy, projekty rekuperacji, projekty ogrzewania podłogowego itp.) dokupione w późniejszym terminie, po zakupie projektu. Zwrot dodatku/dodatków zostanie przyjęty tylko jeżeli zostały one zakupione od razu z całą kompletną dokumentacją projektową i inwestor zwróci cały kompletny, nienaruszony i niezniszczony pakiet (projekt wraz z dodatkami).

5. WARUNKI WYMIANY PROJEKTU

Zamawiający ma prawo do jednokrotnej wymiany zakupionej dokumentacji projektowej na inną z oferty Biura Projektowego Archiportal Katarzyna Maciejewska, w nieprzekraczalnym terminie do 365 dni kalendarzowych od daty zakupu projektu. Do 30 dni od daty wystawienia faktury wymiana projektu jest bezpłatna, powyżej 30 dni od daty wystawienia faktury koszt wymiany projektu wynosi 400 zł. Zasady wspomnianej wymiany, wraz z ustaleniem ewentualnych dodatkowych kosztów należy każdorazowo ustalać ze Sprzedającym. Wymianie może podlegać dokumentacja kompletna, bez widocznych uszkodzeń, zwrócona w stanie nienaruszonym. Projekt nie spełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do wymiany. Koszty przesyłki towaru wymienianego i tego, na który następuje wymiana ponosi Zamawiający. Przesyłki nadane na koszt Sprzedającego nie będą przyjmowane i będą zwracane nadawcy. Jeżeli wystąpi różnica w cenie wymienionych projektów, Kupujący i Sprzedający są zobowiązani pokryć różnicę.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Biuro Projektowe zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Zamawiający wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Biura.

Biuro Projektowe Archiportal Katarzyna Maciejewska zastrzega sobie prawo do zmiany cen projektów znajdujących się w ofercie oraz możliwości wycofania w każdym momencie poszczególnych projektów architektonicznych z oferty sprzedaży bez podawania przyczyny. Zmiany cen nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji. Złożenie zamówienia na projekt, jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Biuro Projektowe Archiportal Katarzyna Maciejewskazastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć z niniejszej umowy lub w związku z jej zawarciem i wykonaniem oraz innych aktów stanowiących integralną część umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Biura Projektowego.